לתיק הבריאות שלי

שימושי

לשתף עם חבר/ה

X
   
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית, לפי סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 
מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 22.1.19 אישר בית המשפט המחוזי בחיפה ונתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה שהוגש במסגרת בקשות לאישור תובענות ייצוגיות הידועות כ- ת.צ. 23695-07-13, ת.צ. 6954-07-15 ו- ת.צ. 30283-08-15 שהוגשו על ידי המבקשים, מר צחי איזנברג, מר נועם לוי, גב' מריאנה לבצוב ומר אליעזר שניידר (להלן, בהתאמה: "המבקש 1", "המבקש 2", "המבקשת 3", "המבקש 4", וביחד: "המבקשים"), כנגד שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, קופת חולים מאוחדת ולאומית שירותי בריאות (להלן, בהתאמה: "כללית", "מכבי", "מאוחדת", "לאומית", וביחד: "המשיבות"), ויצוין כדלקמן: 
 1. עניינן של בקשות האישור, אשר הוגשו בתאריכים 13.7.13, 5.7.15 ו- 16.8.15, הוא בסימון מחירי המוצרים המוצגים או המנופקים בסניפי המשיבות מאחורי דלפק בית המרקחת או המוצבים על גביו או בתוכו. לפי הנטען בבקשות האישור ובתובענות, המשיבות לא קיימו בבתי המרקחת המופעלים על ידיהן את הוראות הדין בקשר עם הצגת המחיר הכולל והמחיר ליחידת מידה של המוצרים. 
 2. טענות המשיבות הן, בין היתר, כי יש לאבחן בין בתי המרקחת של קופות החולים לבין בתי מרקחת מסחריים, כי מחיר המוצרים משתנה בין מבוטח למבוטח בהתאם למשתנים אינדיבידואליים, וכי לא חלה חובת סימון מחירים לגבי מוצרים שניתן לרכוש אותם רק באמצעות רוקח, וכי מחירי המוצרים החייבים בסימון, סומנו על ידן בהתאם לדין. כן טענו המשיבות, כי לא מתקיימים תנאים נוספים לאישור התובענות כייצוגיות. 
 3. לאחר שהתקיימו מספר דיוני קדם-משפט, הגיעו הצדדים להסדר הפשרה האמור להלן, שהוגש לאישורו של בית המשפט הנכבד. 
 4. הסכם הפשרה ממצה באופן סופי ומוחלט את מלוא זכויותיהם וטענותיהם של המבקשים וחברי הקבוצה בקשר עם הטענות בבקשת האישור. 
 5. ביום 22.1.19 אישר בית המשפט הנכבד את הוראות הסדר הפשרה, בשינויים מסוימים, ותמציתן מפורט להלן:
 6. בית המשפט הנכבד קבע, בהמשך להוראות הסדר הפשרה, כי המשיבות יפעלו לסימון תכשירים ותמרוקים שניפוקם אינו מחייב רוקח והם אינם תרופות, ולשם כך תבצענה ריענון נהלים ותנחה מנהלי סניפים לקיום בדיקות שוטפות לאיתור תקלות בנושא. סימון המחירים האמור יכול שייעשה באמצעות מדבקת מחיר על גבי התכשירים או על גבי אריזתם ו/או באמצעות הצבת מחירון/קטלוג (לרבות אלקטרוני) על גבי הדלפק ו/או באמצעות שילוט (לרבות אלקטרוני) שיוצג בבית המרקחת ו/או בכל דרך אחרת העולה בקנה אחד עם הוראות הדין. מובהר כי במסגרת השילוט ייכתב כי ייתכן שינוי במחיר, בהתאם לכללי הזכאות של הקופה הספציפית. להסרת ספק, המשיבות לא תידרשנה לסמן מחירי תרופות, בין אלה המחייבות רוקח ובין אלה שאינן מחייבות רוקח, וכן לא תכשירים ו/או תמרוקים המחייבים רוקח. 
 7. בית המשפט הנכבד הוסיף וקבע כי, בהמשך להוראות הסדר הפשרה, המשיבות תקיימנה, במהלך תקופה של 12 חודשים ממועד מתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה, הטבות או הנחות או מבצעים הפונים לכלל מבוטחי כל אחת מהמשיבות, ובכלל זה חברי הקבוצה הנטענת, על מוצרים המונפקים על ידן בבתי המרקחת, אשר שווים המצטבר, במונחים של שווי לצרכן, יהיה עד לגובה הסכומים המפורטים להלן: כללית - 292,000 ₪; מכבי - 292,000 ₪; מאוחדת - 180,000 ₪; לאומית - 180,000 ₪. 
 8. בית המשפט הנכבד הוסיף ופסק הסכומים הבאים כגמול למבקשים ושכר טרחת עורך דין, כדלקמן: גמול למבקש 1 - 5,000 ₪; שכר טרחת ב"כ המבקש 1 בסכום של 58,000 ₪ בתוספת מע"מ; גמול למבקש 2 - 5,000 ₪; שכר טרחת ב"כ המבקש 2 בסכום של 58,000 ₪ בתוספת מע"מ; גמול למבקשת 3 - 5,000 ₪; שכר טרחת ב"כ המבקשת 3 בסכום של 45,000 ₪ בתוספת מע"מ; גמול למבקש 4 - 5,000 ₪; שכר טרחת ב"כ המבקש 4 בסכום של 45,000 ₪ בתוספת מע"מ. 
 9. להווה ידוע כי אישור הסדר הפשרה ומתן תוקף של פסק דין ע"י בית המשפט הנכבד מהווה מעשה בית דין לגבי כל הנמנים עם חברי הקבוצה בקשר עם כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או עילה הכלולות בכתבי הטענות מטעם המבקשים. 
 10. המבקשים מיוצגים ע"י עו"ד דוד מזרחי, טל': 04-8113711, פקס': 04-8103710; המשיבה 1 מיוצגת ע"י עו"ד יוני פולק, מברגרזון ושות', משרד עורכי דין, טל': 03-7556900, פקס': 03-7556909; המשיבה 2 מיוצגת ע"י עו"ד שי כגן, ממשרד הרצוג פוקס נאמן ושות', טל': 03-6922020; פקס': 03-6966464; המשיבה 3 והמשיבה 4 מיוצגות ע"י עו"ד פז מוזר, מליבליך-מוזר, משרד עורכי דין, טל': 03-5442370; פקס': 03-5442375. 
 11. האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה. הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב בתוספת ההוראות הקבועות בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום 22.1.19 המאשרת את הסדר הפשרה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו הוראות הסדר הפשרה. 
 12. תוכן מודעה זו אושר על-ידי בית המשפט הנכבד והיא מתפרסמת על פי החלטתו.