לתיק הבריאות שלי

ביקור מרחוק אצל רופא ילדים Online באמצעות מכשיר טייטו (Tyto)

שלח לחבר

X
   
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

תנאי שימוש במכשיר הטייטו (Tyto) בלאומית

תנאי שימוש במכשיר הטייטו (Tyto) בלאומיתמבוא
 1. לאומית שירותי בריאות (להלן: "לאומית") מעוניינת להציע למבוטחיה לרכוש את מכשיר הטייטו - מכשיר ביתי לבדיקה גופנית מרחוק (להלן: "המכשיר"), באמצעות אתר האינטרנט בכתובת https://www.leumit.co.il. 
 2. לצורך אספקת המכשיר, לאומית התקשרה בהסכם עם חברת Tyto Care LTD (להלן: "החברה") שיצרה את המכשיר ובעלת הזכויות בו.
 3. באמצעות המכשיר יוכל הרוכש לבצע באופן עצמאי שורה של בדיקות, ללא הגעה למרפאה. המכשיר משדר את נתוני המדידות הגופניים באמצעות יישומון "Tyto",  באופן שיאפשר שירותי ייעוץ רפואי מרחוק (להלן: "שירות מרחוק"). בשלב זה, השירות מרחוק יינתן לילדים בלבד.  
 4. התנאים המפורטים להלן הינם תנאי השימוש המחייבים של המכשיר ושל קבלת שירות  מרחוק באמצעותו. 
 5. ככל שהרוכש הינו הורה לקטין שמבוטח בלאומית, עליו לאשר  את התנאים המפורטים להלן בעבור הקטין לצורך קבלת השירות מרחוק.
 6. היות שלאומית מסבסדת את מחיר המכשיר, כל בית אב רשאי לרכוש מכשיר אחד בלבד. 
הצהרות לאומית
 1. ללאומית מתחייבת לספק את השירות באמצעות המכשיר לפחות למשך 12 חודשים מיום הרכישה. לאחר תקופה זאת, ככל שלאומית תחליט לסיים את מתן השירות מרחוק, יהיה רשאי הרוכש להשתמש במכשיר אל מול גורמים רפואיים אחרים שמספקים שירותים באמצעותו. 
אספקת המכשיר
 1. מחיר המכשיר המוצע למבוטחי לאומית הינו 180 ₪ ועלות דמי המשלוח לקבלת המכשיר הינה 9 ₪. סכומים אלו עשוים להשתנות מפעם לפעם וככל שהם ישתנו, הם יעודכנו במסגרת תנאים אלו.
 2. לאומית מתחייבת להעביר לרוכש את המכשיר עד 5 ימי עסקים מיום הרכישה. מוסכם כי פיגור בהעברת המכשיר לרוכש הנובע מסיבות שללאומית אין שליטה עליהן ואינה יכלה למנוע אותן, לא ייחשבו להפרה של לאומית. 
ביטול עסקה:
 1. בביטול עסקה הינו בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. 
 2. מבלי לגרוע מהאמור בחוק, ניתן לבטל את העסקה  מיום התשלום ועד 14 ימים ממועד קבלת המכשיר, בכפוף לכך שהמכשיר יוחזר ללאומית באריזתו המקורית ובתנאי שהוא סגור חתום, ללא כל פגם וכשלא נעשה בו כל שימוש. החזר המכשיר יעשה על ידי שליח שיתואם מול שירות הלקוחות של בלה בעלות נוספת כפי שימסר על ידי שירות הלקוחות של בלה או באמצעות דואר רשום על חשבון הרוכש. 
 3. לצורך ביטול העסקה על הרוכש להציג הוכחה לרכישת המכשיר מלאומית, מועד הרכישה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום. בנוסף, יש למלא הצהרה כי המוצר לא נפתח ולא נעשה בו שימוש.  
 4. לאומית רשאית לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר ששילם  ואת עלות המשלוח לצורך החזרת המכשיר ללאומית. ככל שהתשלום נעשה באמצעות כרטיס אשראי, לאומית רשאית לחייב את הרוכש בתשלום שנגבה ממנה על ידי חברת האשראי/ הסליקה וכן הזיכוי יינתן על גבי הכרטיס שממנו התבצע התשלום.
 5. החזרת המכשיר לשם ביטול העסקה או קבלת שירות לאחר המכירה, ייעשו באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות של בלה בטלפון 1700-554477 או באמצעות שליחת הודעה לכתובת המייל bela4u@bela.co.il.    
    
אחריות למכשיר:
 1. החברה מספקת אחריות למכשיר למשך 12 חודשים, ממועד רכישת המכשיר. 
 2. האחריות ניתנת על ידי החברה ולכן הרוכש כפוף לתנאי טייטו אשר מופיעים ביישומון.  בהתאם, האחריות לא תחול במידה והשימוש במכשיר יהיה שלא בהתאם לתנאי טייטו ו/או לתנאים המפורטים להלן.   
 3. האחריות כוללת תיקון/ החלפה של מכשיר לא תקין עקב פגמים בייצור. 
  האחריות לא כוללת תיקון/ החלפה של מכשיר שניזוק/ שנשבר  כתוצאה מבלאי טבעי, טיפול לקוי, שריטות ו/או פגמים שמקורם בגורם חיצוני, בשימוש בלתי סביר, ו/או שלא למטרה לשמה נועד המכשיר. 
השירות מרחוק:
 1. האבחנה מטעם הגורם הרפואי בלאומית ניתנת בהתאם לנתוני המדידה שהרוכש יבצע. בכל מקרה בו הרוכש חש החמרה במצבו הרפואי, עליו לפנות באופן מיידי לקבלת עזרה רפואית. 
 2. הגורם הרפואי מטעם לאומית יתעד בתיק המבוטח את האבחנה שניתנה באמצעות השירות מרחוק.  
 3. לאומית לא תישא באחריות כלשהי, במקרה של אבחנה מוטעית או לקויה, כתוצאה ממדידה לא מדויקת. 
 4. לאומית לא תהיה אחראית לכל שימוש של הרוכש שלא בהתאם לתנאי טייטו ו/או לתנאים המפורטים להלן.
הצהרת הרוכש:
 1. השימוש במכשיר הינו בכפוף להצהרותיי ולהתחייבויותיי כדלקמן:
  1. אני יודע שתנאי טייטו המפורטים ביישומון "Tyto" (להלן: "תנאי טייטו"), מהווים חוזה ביני לבין החברה ושימושי במכשיר מהווה הסכמה להם. משכך, הריני לאשר כי אקרא את תנאי טייטו בטרם אעשה שימוש כלשהו במכשיר ו/או ביישומון "TYTO", ואת התנאים שמפורטים להלן.   
  2. אני מבין שפתיחת האריזה של המכשיר תהווה הסכמה והתחייבות מצדי לפעול על פי תנאי טייטו ולפי התנאים המפורטים להלן. 
  3. ככל שארצה לבטל את עסקת רכישת המכשיר, אחזיר את המכשיר ללאומית סגור וחתום באריזתו המקורית כשלא נעשה בו כל שימוש הנתונים הנאספים על ידי המכשיר, הן באמצעות המדידות שמבוצעות על ידי והן באמצעות הנתונים שמוזנים או נאספים באישורי על ידי המכשיר או היישומון, משודרים מהמכשיר לטלפון הסלולרי שלי וממנו אל מערכות לאומית באמצעות רשת אינטרנטית/שרת, אשר אינם קשורים ללאומית ואינם תחת אחריותה של לאומית. לאור זאת, ידוע לי שלאומית לא חבה אחריות כלשהי לעניין אבטחת המידע או לכל נזק שעשוי להיגרם בקשר לשרתים אלו ולמידע המאוכסן בהם. 
  4. בהתאם לאמור, אני מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כלפי לאומית בכל הנוגע לנתוני המדידה שייאגרו במכשירים ו/או ישודרו ביניהם ו/או מהם ו/או יישמרו בשרתים שאינם שרתי לאומית (לרבות בקשר לפגיעה בפרטיותי ו/או בסודיות הרפואית שלי כתוצאה מהשימוש בשירות מרחוק). אני יודע שנתונים אלו, לרבות נתוני המדידה, נאספים, מועברים ומטופלים בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה שאינה בשליטתה או באחריותה של לאומית.
  5. הריני להצהיר שאנקוט באמצעי זהירות סבירים  על מנת להגן על חסיון המידע אשר יגיע אלי במהלך הרכישה והפעלת השירות מרחוק.
  6. ידוע לי שלאומית לא תהיה אחראית ולא תצמח לה כל חבות בגין כל נזק ו/או הוצאה העלולים להיגרם לך ו/או לצד ג' כתוצאה מהפרת תנאים אלו. 
  7. לאחר שקראתי, אני מבין את מטרת המכשיר, הסיכונים הכרוכים בשימוש בו ויודע כי לאומית לא תישא באחריות ככל והם יתממשו.