לתיק הבריאות שלי

תקנון לאומית

שלח לחבר

X

לאומית שירותי בריאות

תקנון האגודה העותומנית


סימן א'- הגדרות
 
 1. בתקנון זה יהיה למושגים הבאים הגדרות ופירוש המופיע בצד כל מושג: 
"בעל עניין"   כהגדרתו בחוק ניירות ערך;
"דירקטוריון"   הועד המנהל של האגודה העותומנית, האחראי על ניהול ענייני האגודה ובידיו כל  הסמכויות הקבועות בסעיף 18 להלן;
"החזקה" כהגדרתה בחוק ניירות ערך;
"השר"  שר הבריאות;
"התקנון"    תקנון זה; 
 "הועדה הציבורית"  ועדה ציבורית שתקים הממשלה, כמפורט בסימן ט"ו להלן ושסמכויותיה ודרכי פעולתה יהיו כמפורט שם;
"החוק"  חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994; 
"חבר"  חבר אגודה זו;
"חוק הביקורת הפנימית" חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992; 
"חוק החברות" חוק החברות, התשנ"ט-1999; 
"חוק החברות הממשלתיות"    חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;
"חוק ניירות ערך"  חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
"לאומית" או "הקופה"  האגודה העותומנית שנרשמה בשנת 1944 כאגודה מס' 1600/99, שזהו תקנונה, והנקראת בשמה המלא: לאומית שירותי בריאות (בשמה הקודם: קופת חולים לעובדים לאומיים של הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל); 
"מבוטח" חבר הקופה, כמשמעותו לפי החוק;
"מועצת הקופה" או "המועצה"   האסיפה הכללית של הקופה, שסמכויותיה הן כמפורט בסעיף 5 להלן; ישיבות מועצת הקופה ייקראו "האסיפה הכללית";
"נושא משרה"  כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, ובשינוי זה: במקום "בחברה" יקראו "בקופה"; 
"קרוב"   בן זוג, אח, הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג;
"תאגיד קשור"  כל אחד מאלה:
 1. חברה קשורה כהגדרתה בחוק ניירות ערך, ולעניין ההגדרה האמורה יראו סמכות למינוי חבר מועצה כסמכות למינוי דירקטור;
 2.  תאגיד שאינו חברה, אשר אילו היה חברה היה מתקיים בו האמור בהגדרה "חברה קשורה" שבפסקה 1;
 3.  תאגיד שהחברות בו מותנית בחברות בקופת חולים; 
 4.  תאגיד שהקופה קשורה עימו בקשר עסקי קבוע;
 5.  הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל (להלן – הע"ל), לרבות חברה קשורה כאמור בפסקאות i או ii, לאותו תאגיד.
מילים המופיעות בלשון יחיד תכלולנה גם את הרבים, ולהיפך; מילים המופיעות בלשון זכר תכלולנה גם נקבה, ולהיפך.
סימן ב' - שם האגודה, מטרותיה והחברות בה
 
 1. האגודה תיקרא: לאומית שירותי בריאות
  שכתובתה: רח' שפרינצק 23, תל-אביב

   
 2. מטרות האגודה הן כדלקמן: 
  1. שמש כקופת חולים על פי החוק.
  2. לבצע כל פעילות המותרת לאגודה ו/או לקופת חולים על פי כל דין, ושאינה אסורה על קופת חולים.  
    
 3. חברי האגודה הם  מבוטחי הקופה.
סימן ג' - מועצת הקופה 
 
 1. למועצת הקופה יהיו מוקנות סמכויות אלה:
  1. למנות את חברי הדירקטוריון של הקופה בהתאם להוראות סעיף ‎21 ו-22 להלן;
  2. לאשר את רואה החשבון של הקופה שמינה הדירקטוריון ואת תנאי העסקתו, ובלבד שבמניין קולות הרוב במועצה נכללים גם לפחות מחצית מחברי המועצה שנבחרו לפי סעיף i6 להלן; 
  3. לקבוע את תקנון הקופה או לשנותו, בכפוף להוראות סעיף ‎97 להלן, ובלבד שהחלטה כאמור בפסקה זו התקבלה בידי לפחות מחצית מחברי המועצה, ושרוב המניין האמור הוא חברי המועצה שנבחרו לפי סעיף i6 להלן;
  4. למנות אחראי לבירור תלונות חברי הקופה;
  5. לאשר את החלטות הדירקטוריון בדבר מתן פטור מאחריות, שיפוי וביטוח.
    
 2. מועצת הקופה תִמְנֶה 21 חברים, אשר יתמנו או ייבחרו לפי המפורט להלן:  
  1. שבעה מחברי המועצה יתמנו בידי הועדה הציבורית; בבחירת המועמדים שיתמנו לחברי המועצה תיתן הועדה הציבורית דעתה למינוי מועמדים משני המינים, וכן למגזרי האוכלוסייה השונים.
  2. ארבעה עשר מחברי המועצה ייבחרו בידי ועדת בחירה שחבריה יהיו כל אלה:  
   1. שופט בדימוס או איש אקדמיה בכיר, שתבחר המועצה – שישמש כיושב ראש ועדת הבחירה;
   2. יושב ראש המועצה;
   3. חבר הדירקטוריון שהתמנה לפי סעיף 23 להלן, שייבחר על ידי הדירקטוריון.
  3. ועדת הבחירה תיצור מאגר מועמדים מתאימים למקרה שתיפסק חברותו של חבר מועצה שנבחר על ידה.
  4. בבחירת חברי המועצה תיתן ועדת הבחירה דעתה למינוי מועמדים משני המינים, וכן למגזרים השונים המרכיבים את אוכלוסיית מבוטחי הקופה.
  5. היועץ המשפטי של הקופה ילווה את עבודת הועדה וישתתף בישיבותיה. 
  6. החלטות ועדת הבחירה יתקבלו ברוב קולות.
    
 3. כל חברי המועצה יהיו מבוטחי הקופה או מי שהגישו בקשה להירשם בה לפי סעיף 4 לחוק.
   
 4. לא יכהנו כחברי המועצה אלא מי שמתמלאים בו, לדעת הועדה הציבורית, כל אלה:
  1. תנאי הכשירות הקבועים בסעיפים  i17, 17, i16. לחוק החברות הממשלתיות;
  2. הוא לא עובד של הקופה או נושא משרה בה ולא עובד של תאגיד קשור שלה, והוא לא קרובו של אחד מאלה; 
  3. הוא לא עובד בתאגיד קשור או נושא משרה בו, והוא לא קשור בקשר עסקי עם הקופה או עם תאגיד קשור, והוא לא קרובו של אחד מאלה;  
  4. הוא לא חבר דירקטוריון הקופה והוא לא קרובו. 
    
 5. יושב ראש מועצת הקופה ייבחר בידי המועצה ברוב קולות של חבריה, ובלבד שבמניין האמור ייכלל רוב מבין חברי המועצה שמונו לפי סעיף ‎i6 לעיל.  
   
 6. כל חברי מועצת הקופה יהיו אנשים שהועדה הציבורית מצאה כי מתמלאים בהם תנאי הכשירות הקבועים בסעיפים i17 ,17, i16. לחוק החברות הממשלתיות ובסימן זה, ואולם לעניין סעיף i17 תת סעיף 5, יראו כאילו במקום "היועץ המשפטי לממשלה" נאמר "הועדה הציבורית"; מצאה הועדה הציבורית כי למועמד לכהן כחבר המועצה או לקרובו יש זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר או לסגן שר, לא תאשר הועדה הציבורית את מינויו, אלא אם כן מצאה כי יש לו כישורים מיוחדים בתחומי פעולתה של הקופה או שקיימים לגביו שיקולים של כשירות מיוחדת אחרת לכהונה, וזאת בנוסף לתנאי הכשירות המנויים בסימן זה; לעניין זה, לא יראו בחברות במפלגה כשלעצמה זיקה אישית או פוליטית.
   
 7. חבר מועצת הקופה ימונה לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, וניתן לחזור ולמנותו לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על חמש שנים.
   
 8. חבר מועצת הקופה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:  
  1. התפטר במסירת כתב התפטרות למועצה;
  2. הגיש הודעה על מעבר לקופת חולים אחרת לפי סעיף 5 לחוק;
  3. הורשע בעבירה שלדעת הועדה הציבורית, מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, אין זה ראוי שהוא יכהן כחבר המועצה. 
  4. נפטר;
  5. הוועדה הציבורית מצאה כי נבצר ממנו למלא את תפקידו;
  6. הועדה הציבורית מצאה כי נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אותו להיות כשיר לכהונה או כי אין הוא ממלא כראוי את תפקידו.
    
 9. הוגש כתב אישום נגד חבר מועצת הקופה בשל עבירה שלדעת הועדה הציבורית מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין זה ראוי שהוא יכהן כחבר המועצה, רשאית הועדה הציבורית להחליט על הפסקת כהונתו, לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו.
   
 10. נפסקה כהונתו של חבר מועצה מכל סיבה שהיא, ימונה חבר מועצה אחר במקומו בדרך שבה נבחר או מונה.
   
 11. יושב ראש המועצה ידווח ליושב ראש הוועדה הציבורית על כל עניין המפורט בסעיפים ‎ 12 ו-‎13 לעיל, ועל כל שינוי בנסיבות בעניינים המפורטים בסעיפים ‎8 ו-10 לעיל.
סימן ד' - נוהלי עבודת מועצת הקופה 
 
 1. בנוגע לסדרי התכנסות מועצת הקופה יחולו הכללים הבאים:
  1. מועצת הקופה תכונס לאסיפה כללית לפחות אחת לשנה; סדר היום באסיפה הכללית השנתית יכלול דיון בדוחות הכספיים שאושרו בידי הדירקטוריון, בדוח המועצה שאושר בדירקטוריון, וככל הנדרש - באישור מינוי רואה החשבון של הקופה ובמינוי האחראי לבירור תלונות חברי הקופה.
  2. הדירקטוריון רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, וחובה עליו לעשות כן תוך 21 יום מקבלת דרישה בכתב של שליש לפחות מחברי המועצה. 
  3. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי יושב ראש הדירקטוריון. 
  4. אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום,  שעה, מקום וסדר יום לאסיפה. 
  5. המניין החוקי לקיום כינוס של המועצה וכן לקבלת החלטות בידי המועצה הוא לפחות מחצית מחברי המועצה שמונו לתפקידם לפי סעיף ‎i6 לעיל; כונסה המועצה ולא היה מניין חוקי כאמור, תידחה ישיבת המועצה ב-14 ימים, ותינתן הודעה אישית לכל אחד מחברי המועצה על הכינוס הדחוי ובה יצויין כי ישיבת המועצה הנדחית תהיה מניין חוקי בכל הרכב שיכונס.
    
 2. בנוגע לסדרי ניהול האסיפה הכללית יחולו הכללים הבאים:
  1. יושב ראש האגודה יהיה מי שנבחר לכהן כיושב ראש המועצה לפי סעיף 9.
  2. מועצת הקופה תבחר מזכיר לאסיפה. 
  3. החלטות מועצת הקופה יתקבלו ברוב קולות הנוכחים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.  לכל חבר במועצת הקופה תהיה זכות הצבעה שווה, בכל נושא המועלה להצבעה.
  4. חבר המועצה שיש לו עניין אישי בעניין כלשהו הנדון בישיבת המועצה, לא יהיה נוכח ולא יצביע באותה ישיבה.
  5. מזכיר מועצת הקופה ינהל את פרוטוקול האסיפה והוא ייחתם בסיומה על ידי היושב ראש והמזכיר גם יחד. 
סימן ה' – הדירקטוריון
 
 1. דירקטוריון הקופה יהיה הגוף הניהולי העליון של הקופה, האחראי לניהולה בהתאם להוראות פרק זה, ובכלל זה –
  1. יתווה את המדיניות והאסטרטגיה של הקופה, ויאשר כל עסקה מהותית שאינה בניהול השוטף של הקופה;
  2. ימנה מנהל כללי ויפקח על עבודתו, ובכלל זה יפקח על ביצוע החלטות הדירקטוריון בידי הנהלת הקופה;
  3. יאשר מינויים של משנה למנהל הכללי, מנהלי חטיבות וכן כל מנהל בכיר אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי;
  4. ימנה יועץ משפטי לקופה, וכן יאשר התקשרות לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע אם לא מונה לקופה יועץ משפטי פנימי;
  5. ימנה אחראי לבירור תלונות החברים, אשר יצביע על ליקויים שיתגלו וימליץ המלצות לתיקונם; לאחראי יהיו הסמכויות של מבקר פנימי לפי חוק הביקורת הפנימית, וסמכויות נוספות שיקבע דירקטוריון הקופה;
  6. יאשר את התקציב השנתי, את תכנית הפיתוח השנתית או הרב-שנתית ואת תכנית העבודה השנתית או הרב-שנתית;
  7. יהיה אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם;
  8. ימנה רואה חשבון מבקר לקופה ויאשר את תנאי העסקתו, בכפוף לאישור המועצה לפי סעיף ii5 לעיל;
  9. ימנה מבקר פנימי לפי המלצת ועדת הביקורת, יאשר את מערכת הבקרה הפנימית של הקופה כפי שתוצע על ידי המבקר, וכן ידון בממצאי ועדת הביקורת ויקבע את מסקנותיו לגביהן.
  10. יאשר, בכפוף לאישור ועדת הביקורת לפי סעיף v53 להלן, פעולה, התקשרות או עסקה הטעונות אישור דירקטוריון לפי סעיף 255 לחוק החברות או לפי הפרק החמישי לחלק השלישי לחוק האמור, אשר אילו היתה הקופה חברה ציבורית היו טעונות אישור כאמור;
  11. יאשר מתן פטור מאחריות, שיפוי וביטוח לנושאי משרה.
    
 2. לדירקטוריון הסמכות לדון ולהחליט בכל עניין אשר אינו בתחום סמכותה של מועצת הקופה או של ועדת הביקורת.
   
 3. דירקטוריון הקופה יִמְנֶה 9 חברים. 
   
 4. מועצת הקופה תמנה 2 מבין חברי הדירקטוריון. 
   
 5. על בחירת הדירקטורים בידי המועצה יחולו ההוראות הבאות:
  1. המועמדים להתמנות כדירקטורים ימלאו שאלונים לבדיקת כשירותם ופוטנציאל לניגוד עניינים, ואלו ייבדקו בבדיקה ראשונית ע"י היועץ המשפטי של הקופה לפני הליך הבחירה במועצה; 
  2. יו"ר המועצה יהא רשאי לקבוע כי בחירת הדירקטורים תיעשה בהליך גלוי או חשאי.
    
 6. הועדה הציבורית תמנה 7 מבין חברי הדירקטוריון.
   
 7. בחירת המועמדים לכהן כדירקטורים לפי סעיף 23 לעיל תיעשה לאחר פרסום הודעה לציבור בעיתונות על האפשרות להגיש מועמדות; הפרסום ייעשה בשני עיתונים יומיים נפוצים כמשמעותם בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, וכן בדרכים נוספות, ככל שהועדה הציבורית תמצא לנכון; הועדה הציבורית רשאית גם לפנות למועמדים בהצעה להגיש את מועמדותם לדירקטוריון הקופה. חידוש מינויים של חברי הדירקטוריון אינו מחייב פרסום כלשהו; השלמת מינויים של חברי דירקטוריון במקום אלה שסיימו כהונתם מכל סיבה שהיא, תיעשה מתוך מאגר מועמדים מתאימים שתיצור הועדה הציבורית בעקבות הפרסום בעיתונות, למקרה שתיפסק חברותו של דירקטור שנבחר על ידה.
   
 8. במינוי חברי הדירקטוריון תיתן הועדה הציבורית דעתה למינוי מועמדים משני המינים, וכן למגזרי האוכלוסייה השונים. 
   
 9. לא ימונה חבר דירקטוריון אלא מי שמתמלאים בו, לדעת הועדה הציבורית, כל אלה:
  1. תנאי הכשירות הקבועים בסעיפים i17, 17, i16 לחוק החברות הממשלתיות, ואולם לעניין סעיף i17 תת סעיף 5, יראו כאילו במקום "היועץ המשפטי לממשלה" נאמר "הועדה הציבורית";
  2. תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 240(ב) לחוק החברות;
  3. לגבי שני דירקטורים לפחות שמונו לפי סעיף 23 - הם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית כאמור בסעיף 240 (א1) לחוק החברות;
  4. הוא לא עובד של הקופה או נושא משרה בה, והוא לא קרובו של אחד מאלה או של חבר המועצה; 
  5. הוא לא עובד בתאגיד קשור או נושא משרה בו, והוא לא קשור בקשר עסקי עם הקופה או עם תאגיד קשור, והוא לא קרובו של אחד מאלה;  
  6. מי שמונה למועצה לא יתמנה לדירקטוריון, כל עוד הוא מכהן במועצה ועד תום שנה ממועד סיום כהונתו במועצה. 
    
 10. מצאה הועדה הציבורית כי למועמד לכהן בדירקטוריון או לקרובו יש זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר או לסגן שר, לא תאשר הועדה את מינויו, אלא אם כן מצאה שיש לו כישורים מיוחדים בתחומי פעולתה של הקופה או שיש לגביו שיקולים של כשירות מיוחדת אחרת לכהונה; לעניין זה, לא יראו בחברות במפלגה כשלעצמה זיקה אישית או פוליטית. 
   
 11. חבר דירקטוריון יתמנה לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, וניתן לחזור ולמנותו לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על חמש שנים.
   
 12. חבר דירקטוריון יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
  1. התפטר מתפקידו במסירת כתב התפטרות לדירקטוריון;
  2. נעדר מחמש ישיבות רצופות של הדירקטוריון או משמונה ישיבות בתוך שנה, אלא אם כן קבעה הועדה הציבורית, בהודעה לקופה, שהיתה סיבה מוצדקת להיעדרותו;
  3. הורשע בעבירה שלדעת הועדה הציבורית, מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, אין זה ראוי שהוא יכהן כחבר הדירקטוריון; 
  4. נפטר; 
  5. הועדה הציבורית מצאה כי נבצר ממנו למלא את תפקידו או כי אין הוא ממלא כראוי את תפקידו.  
    
 13. הועדה הציבורית רשאית להחליט על סיום כהונתו של חבר הדירקטוריון – 
  1. אם מצאה כי נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אותו להיות כשיר לכהונה;
  2. הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה שלדעת הועדה הציבורית מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין זה ראוי שהוא יכהן כחבר הדירקטוריון, ובלבד שנתנה לו הזדמנות להשמיע טענותיו.
    
 14. חבר דירקטוריון וחבר מועצה שסיים את כהונתו לא יוכל להתמנות לתפקיד כלשהו בקופה, אלא לאחר שחלפו לפחות שלוש שנים מסיום כהונתו.
   
 15. נפסקה כהונתו של דירקטור מכל סיבה שהיא ימונה דירקטור אחר במקומו בדרך שבה מונה, בידי הועדה הציבורית או בידי המועצה, לפי העניין. 
   
 16. הקופה תשלם גמול לחברי הדירקטוריון בעד השתתפותם בישיבות הדירקטוריון וועדותיו, כפי שיקבע הממונה על השכר במשרד האוצר, ואולם
  1. לא ישולם גמול לדירקטור שהשתתף בקבלת החלטה ללא התכנסות בפועל;
  2.  השתתף דירקטור בישיבת הדירקטוריון באמצעות שימוש באמצעי תקשורת, ישולם לו מחצית הגמול האמור. 
סימן ו' – יושב ראש הדירקטוריון 
 
 1. הועדה הציבורית תנהל הליך לאיתור מועמדים לתפקיד יושב ראש הדירקטוריון; ליושב ראש הדירקטוריון יוכל להתמנות מי שהועדה הציבורית מצאה כי מתקיימים לגביו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף iii.24 לחוק החברות הממשלתיות נוסף על תנאי הכשירות הקבועים למינויו של דירקטור לפי סימן ה'.  
   
 2. יושב ראש הדירקטוריון יתמנה לתקופה שלא תעלה על שש שנים; ליושב ראש ישולם שכר בהתאם להנחיות הממונה על השכר במשרד האוצר. 
   
 3. יושב ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון. נבצר מיושב ראש הדירקטוריון להשתתף בישיבת הדירקטוריון, כולה או חלקה, חברי הדירקטוריון המשתתפים יבחרו אחד מהם לכהן כיושב ראש הישיבה.
סימן ז' - נוהלי עבודת הדירקטוריון 
 
 1. המניין החוקי לשם כינוס ישיבות הדירקטוריון ולשם קבלת החלטות בו הוא רוב חברי הדירקטוריון.
   
 2. החלטות בדבר מינויים לפי סעיף viii.18, ii.18, אישור התקציב השנתי לפי סעיף vi18 ואישור הדוחות הכספיים לפי סעיף קטן vii18 לעיל, לא יתקבלו אלא ברוב חברי הדירקטוריון. 
   
 3. לכל חבר דירקטוריון תהיה זכות הצבעה שווה בכל נושא המועלה להצבעה.
   
 4. ישיבות הדירקטוריון והחלטותיו יהיו בהתאם לכללים המפורטים להלן, אלא אם כן נקבעה הוראה אחרת בתקנון זה:  
  1. יושב ראש הדירקטוריון יסדיר את מועדי ישיבות הדירקטוריון וההזמנה להן; 
  2. החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות המצביעים; 
  3. היו הקולות שקולים, יכריע יושב ראש הדירקטוריון; 
  4. במקרים חריגים, רשאי הדירקטוריון לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן; 
  5. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים שאמורים היו להשתתף בדיון ולהצביע בו הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין; התקבלו החלטות כאמור, ייערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, וייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון. 
  6. הקופה תדאג לעריכת פרוטוקולים של ההליכים בישיבות הדירקטוריון והחלטותיו, ותדאג לשמירתם במשרדי הקופה; פרוטוקול כל ישיבה יאושר בתחילת הישיבה שלאחריה. 
  7. דירקטור שיש לו עניין אישי בנושא כלשהו הנדון בישיבת הדירקטוריון, לא יהיה נוכח ולא יצביע באותה ישיבה.
    
 5. הדירקטוריון יסמיך עובדים של הקופה לחתום בשמה, בין בדרך כלל ובין לעניינים מסוימים; הדירקטוריון רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם הקופה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו. 
סימן ח' - ועדות הדירקטוריון
 
 1. הדירקטוריון רשאי למנות ועדות משנה מבין חבריו, קבועות או לעניין מסוים, ולהאציל להן מפעם לפעם מסמכויותיו, כפי שימצא לנכון, ובלבד שהחלטות בנושאים המפורטים בסעיף 18 לעיל יתקבלו בדירקטוריון בלבד. 
   
 2. כללים שנקבעו בתקנון זה או כללים אשר הדירקטוריון קבעם לדרך עבודתו של הדירקטוריון ולסדרי העבודה לדיוניו ושאין בהם סתירה לכללים שנקבעו בתקנון זה, יחייבו את כל ועדות הדירקטוריון, בשינויים המחויבים. ועדת דירקטוריון רשאית להוסיף ולקבוע סדרי עבודה משלה, אם אין בהם סתירה לסדרי עבודת הדירקטוריון. 
   
 3. הדירקטוריון רשאי למנות יושב ראש קבוע לועדת הדירקטוריון מבין חברי אותה ועדה. 
   
 4. הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על ידו, למעט החלטה של ועדת הביקורת. 
   
 5. מבלי לגרוע מהאמור בסימן זה, החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה על ידי ועדת דירקטוריון ולא בוטלה במפורש על ידי הדירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון. 
   
 6. ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה. החלטות או המלצותיה של ועדת דירקטוריון הטעונות אישור הדירקטוריון יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון. 
סימן ט' - ועדת כספים ומאזן
 
 1. הדירקטוריון ימנה ועדת כספים ומאזן מבין חבריו, ובה יכהנו לפחות שניים שהם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית כאמור בסעיף 240(א1)(1) לחוק החברות.
   
 2. אלה תפקידי ועדת הכספים ומאזן: 
  1. לדון בדוחות הכספיים, השנתיים והרבעוניים, של הקופה, ולאשרם; לדון בתקציב השנתי של הקופה ולאשרו;
  2. לדון בתכניות העבודה, השנתיות או הרב שנתיות, של הקופה, ולאשרן;
  3. לדון בתכניות הפיתוח, השנתיות או הרב שנתיות, של הקופה, ולאשרן;
  4. לנהל מעקב אחר ביצוע תכניות העבודה וביצוע התקציב;
ובלבד שאישור הדוחות הכספיים השנתיים, תכניות העבודה ותכניות הפיתוח יהיה כפוף לאישור סופי של הדירקטוריון.
 סימן י' - ועדת הביקורת של הדירקטוריון
 
 1. הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו שמונו לפי סעיף ‎ ‎23 לעיל, ולפחות אחד מהם יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כאמור בסעיף 240(א1)(1) לחוק החברות.
   
 2. מספר חברי ועדת ביקורת לא יפחת משלושה.
   
 3. יושב ראש הדירקטוריון לא יהיה חבר בועדת הביקורת.
   
 4. אלה תפקידי ועדת הביקורת:
  1. ללוות את עבודת המבקר הפנימי של הקופה, להנחות אותו ולפקח על עבודתו ולדון בממצאי הביקורת שלו;
  2. לדון ולהחליט, תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של הקופה, בענייני ביקורת פנים של הקופה;
  3. לעמוד על ליקויים בניהול הקופה ולהציע לדירקטוריון דרכים לסילוקם ולמניעת הישנותם;
  4. להגיש לדירקטוריון, לפחות אחת לשנה, דין וחשבון על ממצאיה;
  5. לאשר –
   1. פעולה, התקשרות או עסקה הטעונות אישור ועדת ביקורת לפי סעיף 255 לחוק החברות או לפי הפרק החמישי לחלק השלישי לחוק האמור, אשר אילו היתה הקופה חברה ציבורית היו טעונות אישור כאמור;
   2. עסקה שהקופה עומדת לערוך עם בעל עניין בה או עם תאגיד קשור לה, או עסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל של הקופה, או שאינה בתנאי שוק.
 5. חבר ועדת ביקורת שיש לו עניין אישי בהחלטות הועדה, , לא יהיה נוכח ולא יצביע בישיבת הועדה.
   
 6. מניין חוקי בישיבות ועדת הביקורת יהיה רוב חבריה ובתנאי שנכח בהם היושב ראש. ועדת הביקורת תקבע את סדרי עבודתה.
   
 7. במסגרת מילוי תפקידה זכאית ועדת הביקורת לעיין בכל המסמכים של הקופה בנושאים שבהם עוסקת הועדה, ולהזמין בעלי תפקידים בקופה להציג נושאים ולתת הסברים ככל שתמצא לנכון.
סימן י"א – המנהל הכללי
 
 1. דירקטוריון הקופה יבחר מנהל כללי מתוך רשימת מועמדים שתרכיב ועדה לאיתור מועמדים (בסעיף זה - ועדת האיתור) שמונתה לפי סעיף ‎58 להלן, ובלבד שהועדה הציבורית אישרה כי מתקיימים לגביו כל אלה:
  1. התנאים הקבועים בסעיפים 17, 17א ו-37(ג) לחוק החברות הממשלתיות;
  2. תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 240(ב) ו-(ג) לחוק החברות, בשינויים המחויבים;
  3. הוא או קרובו לא עובד בתאגיד קשור או נושא משרה בו, והוא או קרובו לא קשור בקשר עסקי עם הקופה או עם תאגיד קשור.
    
 2. ועדת האיתור תמונה בידי הדירקטוריון, ואלה חבריה: יושב ראש הדירקטוריון שיכהן כיושב ראש ועדת האיתור, יושב-ראש הועדה הציבורית או מי שהוא ימנה מבין חברי אותה ועדה  וחבר נוסף מבין חברי הדירקטוריון; החלטת ועדת האיתור לעניין הרכב רשימת המועמדים כאמור בסעיף ‎57 לעיל, תתקבל ברוב של שניים מחבריה.
   
 3. המנהל הכללי של הקופה יתמנה לתקופה של שש שנים, והדירקטוריון ברוב של  75% מחבריו רשאי להאריך את כהונתו לתקופה של עד שלוש שנים נוספות.
   
 4. למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון לאורגן אחר של הקופה, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.   
   
 5. המנהל הכללי יחדל לכהן בכל אחת מאלה:
  1. התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הדירקטוריון;
  2. הדירקטוריון העביר אותו מכהונתו בהחלטה שנתקבלה ברוב של שני שלישים מחברי הדירקטוריון;
  3. הדירקטוריון קבע שנבצר ממנו למלא את תפקידו;
  4. נפטר;
  5. הורשע בעבירה שלדעת הועדה הציבורית, מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כמנהל כללי של הקופה; אין בפסקה זו כדי לגרוע  מסמכותו של הדירקטוריון, כאמור בסעיף קטן (ב), אם ראה כי יש מקום להפסיק את כהונתו של המנהל הכללי בשל הרשעה כאמור בפסקה זו.
  6. הוגש כתב אישום נגד המנהל הכללי של הקופה בשל עבירה שלדעת הועדה הציבורית מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, אין זה ראוי שהוא יכהן כמנהל כללי של הקופה, רשאית היא להחליט על הפסקת כהונתו, לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו; אין בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע  מסמכותו של הדירקטוריון, כאמור בסעיף קטן ‎(ב), אם ראה כי יש מקום להפסיק את כהונתו של המנהל הכללי בשל הגשת כתב אישום כאמור בסעיף קטן זה.
סימן י"ב - רואה החשבון של הקופה
 
 1. הדירקטוריון, באישור המועצה, ימנה רואה חשבון לקופה, לפי הוראות סעיף viii18 לעיל.
   
 2. על רואה החשבון המבקר של הקופה יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים 160 ו-168 עד 170 בפרק החמישי לחלק הרביעי לחוק החברות.
סימן י"ג – מבקר פנימי 
 
 1. הדירקטוריון ימנה למבקר פנימי לקופה מי שהוא בעל השכלה אקדמית בתחום ראיית החשבון, משפטים, מינהל עסקים או כלכלה, והוא בעל ניסיון של 5 שנים בביקורת פנים של גופים ציבוריים או מסחריים בעלי היקף רחב של פעילות. 
   
 2. המבקר הפנימי ימונה לתקופה של 5 שנים; הדירקטוריון רשאי, ברוב של 75% מחבריו, להאריך את כהונתו לתקופה של 5 שנים נוספות.
   
 3. בביצוע תפקידו יהיה המבקר הפנימי כפוף ליושב ראש הדירקטוריון, אך כפיפותו המינהלית תהיה למנהל הכללי.
   
 4. סמכויות המבקר הפנימי יהיו לפי הקבוע בחוק הביקורת הפנימית בנוגע לקופה ולחברות הבת שלה, וכל סמכות נוספת שתוטל עליו ע"י הדירקטוריון.
   
 5. לצורך מילוי תפקידו יהיה המבקר הפנימי מוזמן לכל ישיבות הדירקטוריון.
סימן י"ד – פטור, שיפוי וביטוח 
 
 1. הקופה רשאית לפטור נושא משרה בה מאחריותו כלפיה, כולה או מקצתה, להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא המשרה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שביצע בתוקף היותו נושא משרה בה, וכן לשפות נושא משרה בה על חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה מתוקף היותו נושא משרה בה, הכל לפי הוראות הדין אשר תחולנה מעת לעת על חברות.    
סימן ט"ו – הועדה הציבורית
 
 1. תפקידי הועדה הציבורית יהיו כל אלה:
  1. לבחור חברים למועצת קופת החולים בהתאם להוראות סעיף ‎i6;
  2. למנות חברי דירקטוריון לפי הוראת סעיף 23; 
  3. בחירת המועמדים לחברי הדירקטוריון ולחברי המועצה, תיעשה בהליכים נפרדים ובמועדים שונים.
  4. למנות יושב ראש לדירקטוריון לפי סעיף 34;
  5. לאשר מועמדים להתמנות לחברי דירקטוריון לפי סעיף 21 לעיל, ולחברי המועצה לפי סעיף ‎10 לעיל;
  6. להעביר להתייחסות משרד הבריאות את רשימות המועמדים למינויים כאמור, ואולם אין בהתייחסות זו כדי לגרוע משיקול דעתה הבלעדי של הועדה הציבורית; משרד הבריאות, באמצעות המחלקה המשפטית ובתיאום עם האגף לפיקוח על קופ"ח ושב"ן, יהא רשאי להעביר את התייחסותו לרשימות המועמדים בתוך 30 ימים ממועד העברתן להתייחסותו. 
  7. למלא כל תפקיד שהוטל עליה בתקנון זה.
    
 2. ואלה חברי הועדה הציבורית:
  1. שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית המשפט המחוזי שהנשיא בדימוס האחרון של בית המשפט העליון מינה, והוא יהיה יושב ראש הועדה; סרב הנשיא בדימוס למנות יו"ר לועדה כאמור, יועבר התפקיד לנשיא בדימוס שקדם לו; נשיא בית המשפט העליון בדימוס רשאי גם להעמיד עצמו בראש הועדה הציבורית.
  2. שני אנשי ציבור, בעלי רקע כלכלי וציבורי, האחד יתמנה בידי נגידת בנק ישראל, והאחר – בידי הנשיא בדימוס האחרון של בית המשפט העליון או מי שבא במקומו כאמור בס"ק (א) ביחד עם נגידת בנק ישראל.
    
 3. חברי הועדה הציבורית, למעט יושב ראש הועדה, יהיו אישים הכשירים להתמנות ליושבי ראש דירקטוריון של חברה ממשלתית לפי סעיפים 17,i17. ו-iii24 לחוק החברות הממשלתיות, ושאין להם כל זיקה אישית, עסקית או אחרת לקופת החולים או לתאגיד קשור; לא ימונה חבר בועדה הציבורית מי שהוא או קרובו בעל זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר או לסגן שר, אלא אם כן נמצא שיש לגביו שיקולים של כשירות מיוחדת לכהונה האמורה.
   
 4. חבר ועדה ציבורית שיש לו עניין אישי בהחלטות הועדה, לא יהיה נוכח ולא יצביע בישיבות הועדה.
   
 5. רוב חברי הועדה הציבורית יהיו מנין חוקי בישיבותיה, ובלבד שנכלל בהם היושב ראש.
   
 6. החלטות הועדה הציבורית יתקבלו ברוב קולות, ובלבד שנכלל בקולות הרוב גם קולו של היושב ראש.   
   
 7. היועץ המשפטי של הקופה יהיה מזכיר הועדה וילווה את כל פעולותיה.
   
 8. חבר הועדה הציבורית יהיה זכאי לגמול כפי שייקבע בידי הממונה על השכר במשרד האוצר.
   
 9. חבר הועדה הציבורית לא יכהן כחבר דירקטוריון של קופת חולים כלשהי או של תאגיד הקשור לקופת חולים כלשהי, ולא יועסק כעובד, כנושא משרה או כיועץ של קופת חולים או של תאגיד קשור שלה במשך שנתיים מסיום כהונתו.
   
 10. חברי הועדה הציבורית ימונו לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, ואולם ניתן לחזור ולמנותם לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על חמש שנים.  
סימן ט"ז - זכויות המבוטחים בקופה, אחראי על תלונות הציבור ובורר 
 
 1. זכויות המבוטחים בקופה יהיו לפי הקבוע בחוק, בתקנות לפי החוק ולפי כל דין.
   
 2. מבוטח הקופה רשאי להגיש תלונה על כל עניין שלדעתו לא טופל כראוי ע"י הקופה, בכל דרך שימצא לנכון; תלונות כאמור יועברו לאחראי על תלונות הציבור שמונה לקופה, ויתבררו על ידו, והכל בהתאם לנוהל שקבעה הקופה לעניין זה.
   
 3. העלה בירור תלונה כי מדובר בליקוי בפעילות הקופה, יביא האחראי על תלונות הציבור את דבר הליקוי למנהל הכללי של הקופה ולאחראים על אותו תחום בפעילות הקופה, ויציע דרכים לתיקון הליקוי.
   
 4. האחראי על תלונות הציבור יכין, מדי שנה, דו"ח על התלונות בעניינים אשר לדעתו הינם בעלי חשיבות, וכן התשובות לתלונות אלה, וירכז את הליקויים שנמצאו כתוצאה מבירור תלונות אלו; האחראי על תלונות הציבור יגיש את הדו"ח לדירקטוריון ולמועצה.
   
 5. לאחראי על תלונות הציבור יהיו הסמכויות של מבקר פנימי לפי חוק הביקורת הפנימית, ככל שלא נקבעו בתקנון זה.
   
 6. חבר הקופה רשאי לפנות אל בורר שתמנה הקופה (להלן - "הבורר") לצורך קיום בוררות בחילוקי דעות שנתגלעו בינו ובין הקופה, בעניין סירוב או דחייה של בקשתו לשירותי בריאות שהוא זכאי להם לפי החוק.
   
 7. יושב ראש הדירקטוריון יביא לאישור הדירקטוריון נציגי ציבור בלתי תלויים המועמדים לכהן כבוררים. הדירקטוריון ימנה את הבוררים, ומינויים לפניות מסויימות ייעשה, ככל הניתן, ע"פ סבב מחזורי. 
   
 8. הבורר אינו מוסמך לדון בפניות בנושאים התלויים ועומדים בפני ערכאה שיפוטית או בפני נציב קבילות הציבור שבמשרד הבריאות, או שהוכרעו על ידם, וכן בבקשות לאישור שירותים מעבר לזכאות לפי החוק.
   
 9. פניית חבר לבורר תוכרע בתוך 90 ימי עבודה ממועד הגשתה, ואולם הבורר יהיה רשאי,  מנימוקים שיירשמו, להאריך את מועד מתן ההחלטה הסופית לתקופה נוספת שלא תעלה על 90 ימים נוספים. 
   
 10. פנה חבר לקבל הכרעת הבורר, רואים אותו ואת הקופה כמי שהסכימו לקבל עליהם את הכרעות הבורר, ללא זכות פנייה לבירור המחלוקת בכל מוסד או ערכאה שיפוטית או אחרת; פרק זה של התקנון משמש הסכם בוררות כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק הבוררות, בנוגע לחברי הקופה ולקופה. אין באמור כדי לפגוע בזכות הערעור על החלטות הבורר לפי חוק הבוררות, התשכ"ח-1968.
   
 11. פניית חבר לבוררות אצל הבורר תיעשה באמצעות טופס מובנה שיהיה זמין במשרדי הקופה ובאתר האינטרנט שלה, או בפנייה בכתב אל הבורר. 
   
 12. הבורר יזמן את הפונה ואת הקופה לדיון בפניו, אלא אם כן ביקש הפונה לדון בפנייתו שלא בפניו.
   
 13. חבר הקופה רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין או מיופה כח מטעמו. 
   
 14. הבורר יפסוק לפי מיטב שפיטתו בהתאם לדין המהותי, על יסוד הטענות והראיות שהוצגו בפניו, אך לא יהיה כפוף לדיני הראיות.
   
 15. החלטת הבורר תהיה בכתב ותפרט את הנימוקים לה. 
   
 16. הבורר יהיה מוסמך, בהסכמת בעלי הדין, לפסוק בעניין שלפניו, כולו או מקצתו, בדרך של פשרה.
סימן י"ז – תקנון האגודה 
 
 1. תקנון זה אושר כנדרש לפי כל דין. שר הבריאות אישר את התקנון בהתאם לסעיף 26(ב) לחוק ביום 7 בדצמבר 2016.
   
 2. כל שינוי בתקנון הקופה ייעשה לפי הוראות סעיף iii5, ויהיה טעון אישור שר הבריאות.
סימן י"ח - נכסי האגודה 
 
 1. נכסי האגודה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה, אסורה.        
    סימן י"ט - פירוק האגודה
 
 1. האגודה רשאית, באסיפה כללית, להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים, וזאת באסיפה שעליה ניתנה לכל חברי האגודה הודעה 21 ימים מראש תוך ציון שבאסיפה יוחלט על פירוק.               
   
 2. החלטה של המועצה על פירוק מרצון לא תתקבל אלא ברוב של שני שלישים מהחברים במועצה.
   
 3. החליטה האגודה על פירוק מרצון, תודיע על כך מיד לשר.
   
 4. במקרה של פירוק האגודה ו/או חיסולה על פי כל דין, יהפכו נכסיה, לאחר כיסוי חובותיה, להקדש ציבורי כמשמעותו בחוק הנאמנות, התשל"ט-1979, שמטרתו מתן שירותי בריאות לתושבי המדינה והם ינוהלו בידי הנאמן הציבורי שמונה לפי סעיף 36 לחוק האמור כל עוד לא  מינה בית המשפט נאמן אחר.