לתיק הבריאות שלי

פרטי הפוליסה

לשתף עם חבר/ה

X
צפיה בפוליסת הביטוח המלאה
תנאי הביטוח 
ביטוח סיעודי הינו ביטוח למקרה בו המבוטח הופך סיעודי - אדם שאינו מתפקד באופן עצמאי בחיי היומיום (בהתאם להגדרות הפוליסה). במקרה כזה, יהיה המבוטח זכאי לקבלת תגמולי ביטוח חודשיים מחברת הביטוח. במקרה בו המבוטח שוהה בביתו, ישולמו התגמולים כסכום פיצוי חודשי קבוע. במקרה בו המבוטח שוהה במוסד סיעודי, ישולמו התגמולים כהשתתפות בהוצאות (שיפוי כנגד המצאת חשבוניות / קבלות), בהתאם לאמור בפוליסה.  

אדם נחשב לסיעודי כאשר מצב בריאותו ותפקודו ירודים ובשל כך אינו יכול לבצע 3 פעולות לפחות מתוך 6 הפעולות הבאות (לפחות 50% מהפעולה):
 1. לקום ולשכב
 2. להתלבש ולהתפשט
 3. אכילה ושתיה
 4. שליטה בסוגרים
 5. ניידות
 6. להתרחץ
או 

מבוטח במצב של ”תשישות נפש“ שנקבעה על ידי רופא מומחה בתחום.

יובהר, כי הגדרת מקרה ביטוח המלאה והמחייבת היא ההגדרה הקיימת בתנאי הפוליסה, הכפופה להוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.
תגמולי הביטוח 
הביטוח הסיעודי מקנה תגמולי ביטוח חודשיים. גובה התגמול נקבע לפי גיל ההצטרפות לראשונה ומקום שהותו של המבוטח (בית או מוסד). 

מבוטח השוהה בבית  (כהגדרתו בפוליסה): יהיה זכאי לפיצוי קבוע כמפורט בטבלה 
מבוטח השוהה במוסד (כהגדרתו בפוליסה): יהיה זכאי לשיפוי (החזר בגין הוצאות) בשיעור של 80% ועד תקרה כמפורט בטבלה ובכפוף להמצאת קבלות.
 
מקום השהייה של המבוטח  גיל הצטרפות לראשונה לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות חולים 
עד גיל 49
רובד א'
גיל 50 עד 59 
רובד ב'
גיל 60 ומעלה
רובד ג'
תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה בבית (פיצוי( 5,500 ₪ 4,500 ₪ 3,500 ₪
תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה במוסד (שיפוי) בשיעור של 80% ולא יותר מ - 10,000 ₪ 6,500 ₪ 4,500 ₪

*תגמולי הביטוח צמודים למדד חודש מאי 2016 שפורסם ביום 15 ביוני 2016 

*על אף האמור לעיל, לגבי סוגי מבוטחים קיימים המפורטים להלן, אשר הצטרפו לביטוח עד 30 ביוני 2016, במקום "גיל ההצטרפות לראשונה לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח", כקבוע בטבלה לעיל, ייקרא הגיל שכתוב לצדם: 
 • מבוטח בביטוח סיעודי לחברי קופת חולים לאומית, שהצטרף לביטוח "לאומית סיעוד" בגיל 60 עד 64 - 59.
 • מבוטח בביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים שירותי בריאות כללית "סיעודי מושלם פלוס", שהצטרף לביטוח בגיל 60 עד 64 – 59;
 • מבוטח בביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים מכבי שירותי בריאות: 
  אם הצטרף לביטוח "סיעודי זהב" מגיל 50 - 49;
  אם הצטרף לביטוח "סיעודי כסף" מגיל 60 –59; 
 • מבוטח בביטוח סיעודי לחברי קופת חולים מאוחדת:
  אם הצטרף לביטוח "מאוחדת זהב" בגיל 50 עד 65 – 49;
  על אף האמור לעיל למבוטח שהיה בגיל מחושב של 66 ומעלה, כפי שהוגדר באותו ביטוח, לפני 1/7/2016 – 50. 
דמי ביטוח חודשיים
לחצו על הקישור בעבור דמי הביטוח החודשיים