לתיק הבריאות שלי

זכויות החולה

לשתף עם חבר/ה

X
זכויות החולה לפי סל הבריאות הממלכתי:
 1. כל הנזקק לטיפול רפואי, זכאי לקבלו, במצב חרום רפואי – ללא כל תנאי. בשאר המצבים – בהתאם להסדרים ולתשלומים הנהוגים במערכת הבריאות.
 2. הטיפול הרפואי יוענק למטופל ללא הפליה מטעמי דת, גזע, מין, לאום או ארץ מוצא וכיו"ב.
 3. מטופל זכאי לקבל טיפול מקצועי, איכותי ויחס אנושי.
 4. הטיפול במצב חירום רפואי או סכנה חמורה, ינתן לפי מיטב יכולתו של המטפל או של המוסד הרפואי במקרה הצורך יכלול הפנית המטופל לטיפול במקום אחר.
 5. המטופל זכאי לדעת את זהות המטפל בו ותפקידו.
 6. מטופל זכאי להשיג מיוזמתו "דעה נוספת" לעניין הטיפול בו ולקבל את שיתוף הפעולה של הצוות הרפואי והמוסד הרפואי לצורך זה.
 7. מטופל העובר למטפל אחר או למוסד רפואי אחר, זכאי לשיתוף פעולה של המטפלים והמוסדות הרפואיים לשם הבטחת המשך הטיפול הנאות בו.
 8. מטופל זכאי שכבודו ופרטיותו ישמרו במהלך כל שלבי הטיפול.
 9.  
 • ​מטופל זכאי שלא ינתן לו טיפול אלא אם כן נתן את הסכמתו המוקדמת לכך, לאחר שקיבל את כל המידע הרפואי על הטיפול הדרוש לו כדי להחליט בנדון.
 • במקרים מסויימים, במצב חירום רפואי או בנסיבות בהן המטופל אינו מסוגל להסכים או בנסיבות אחרות המפורטות בחוק – רשאי מטפל לתת טיפול רפואי אף ללא הסכמת המטופל. 
 • בנסיבות חריגות, כאשר נשקפת למטופל סכנה חמורה והוא מתנגד לקבלת טיפול רפואי דחוף שהוא זקוק לו, רשאי המטפל לתת את הטיפול אף בניגוד לרצון המטופל, וזאת עפ"י אישורה של וועדת אתיקה (אשר על הקמתה אחראי משה"ב),  אשר דנה בענין לאחר ששמעה את המטופל.
 1. מטופל רשאי למנות בא כח מטעמו שיהיה מוסמך להסכים במקומו לקבלת טיפול רפואי, בנסיבות ובתנאים שהוא יורה.
 2. מטופל זכאי לקבל מן המוסד הרפואי או מהמטפל מידע רפואי מהרשומה המתעדת את הטיפול בו. במקרים מסויימים בנסיבות בהם עלולה מסירת המידע לגרום נזק חמור למטופל, רשאי המטפל שלא למוסרו בכפוף לאישור וועדת אתיקה.
 3. מטופל זכאי לשמירה על סודיות המידע הרפואי הנוגע אליו.
 4. האחראי על זכויות המטופל הנו מנהל שרות הלקוחות המחוזי שתפקידו הוא לקבל את תלונות המטופלים ולייעץ ולסייע בכל הקשור למימוש זכויותיהם.