אפשר להפוך לסיעודי בכל גיל!
הצטרפו עוד היום לביטוח הסיעודי הקבוצתי ללקוחות לאומית
באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ - כיסוי משתלם במחיר של קופת חולים.
   
ביטוח סיעודי קבוצתי ללקוחות לאומית, באמצעות כלל חברה
לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה המלאים, לחיתום רפואי (למעט
'מבוטחים זכאים' כהגדרתם בהסדר התחיקתי) ולאישור המבטח.
כרוך בתשלום פרמיה.
שירותי בריאות לאומית